PHAN THỊ MINH HƯƠNG BCH Công Đoàn Phó hiệu trưởng 0348468858 phanthiminhhuong1977@gmail.com
Trần B BCH Công Đoàn Hiệu phó 0123456789 hieupho@vtk.com Thông tin thêm của Hiệu phó (địa chỉ, công tác...)